Vårbudget som går i fel riktning

Idag presenterade regeringen sin vårproposition, och man kan konstatera att det är en budget som på sikt driver Sverige åt helt fel håll och som satsar på en omfördelning från de som jobbar till de som inte jobbar, utan att komma med reformer för hur man ska få fler (framförallt de med invandrarbakgrund) i arbete. Höjda skatter på arbete, företag och avstånd är vad regeringen (S, MP med stöd av V) vill driva igenom. Detta samtidigt som vi är inne i ett osäkert läge, med en högkonjunktur som varat länge och med en ständig rädsla för att den kommer att vända och dra in som en flodvåg när den väl gör det. Detta samtidigt som efterdyningarna av den flyktingström vi såg i slutet av 2015 ännu inte fått de konsekvenser vi alla är ganska medvetna om, dvs stora problem för kommunerna med ökade kostnader för försörjningsstöd, brist på bostäder, försämrade skolresultat mm Detta samtidigt som utanförskapet kommer att öka, då dessa grupper fått det allt svårare med sin etablering på arbetsmarknaden, något regeringen i sin budget helt verkar blunda för. Visst man ger mer pengar till polisen, men de extra 700 mnkr kommer man inte långt på. Samtidigt pratat man om att man måste ge ytterligare 650 mnkr till rättsväsendet för ökade kostnader för rättegångar och användandet av tolkar..även det till viss del en kostnad kopplad till invandringen..Med andra ord egentligen inga ökade resurser utan pengar för att täcka innevarande kostnader… Skatter,skatter och skatter ska höjas, dieselskatt, bilskatt,flygskatt,löneskatt mm höjs I det initiala tror jag faktiskt inte att gemene man kommer att känna av dessa skattehöjningar, detta då vi som är i arbete har fått stora reallönehöjningar de senaste åren, tillsammans med att Alliansen införde jobbskatteavdrag- Detta har betytt stora skillnader i tillgängliga resurser för vanliga löntagare och gett en ökad valfrihet och möjligheter att kunna renovera våra bostäder, åka på semesterresor, tillse att man har råd med iPhones och iPads till sina ungar mm mm. I det initial kommer man inte märka så stor skillnad MEN på sikt OM detta får fortgå. Dessutom så handlar det i grunden om vad som är rätt och fel. Att ständigt behöva betala mer i skatt samtidigt som många känner att det social skyddsnätet inte svarar upp i den mån man anser att man behöver det, gör att alltfler tappar förtroende för vårt skattesystem. Varför ska vi svenskar betala mer i skatt än vad man gör i andra länder? Får vi för detta en bättre vård, skola och omsorg? Dags att fundera mer över vad som är grunduppdrag för stat,region och kommun Och se över ALLA bidrag.