Motion till Förbundsstämma

Imorgon har MVG, Moderaterna i Västra Götaland förbundsstämma. Jag har, tillsammans med Linn Brandström, skrivit en viktig motion till denna stämma. Tyvärr anser förbundsstyrelsen att den ska avslås vilket är väldigt olyckligt då införande av en beredning för sammanhållen (hållbar) hälso- och sjukvård är en förutsättning om vi ksa lyckas med en bättre samverkan inom regionen och med våra kommuner.

Här kan du läsa motionen:

Motion- Beredning för en sammanhållen Hälso- och sjukvård

En fungerande samverkan mellan region och kommun är en förutsättning för att kunna ge våra invånare en god vård och ett gott omhändertagande.

Denna samverkan är inte alltid enkel att få att fungera i verkligheten, då både region och kommuner tenderar att arbeta i ”stuprör” och ser till sina egna budgetar och kostnader istället för att se till vad som hade varit bäst för patienten/invånaren.

Patienter som rör sig mellan region hälso- och sjukvård, och den omsorg kommunen ska stå för hamnar lätt mellan stolarna när vi inte får denna viktiga samverkan att fungera.

En stor utmaning framgent ligger i det positiva att vi blir allt fler äldre och samtidigt lever längre.

Medellivslängden i Sverige fortsätter att öka. Sedan 1990 har den ökat med drygt 4 år vilket är glädjande men även innebär ökade krav på hälso- och sjukvården och på våra kommuner som får allt fler äldre men även till viss del ”skröppligare” invånare att ordna omsorg för.

2014 fanns det ca 83 500 invånare som var 80 år och äldre i Västra Götalands Regionen, det antalet beräknas öka med nästan 50%, till 124 500 invånare, till år 2030. Det innebär att andelen 80 år eller äldre kommer att öka från dagens drygt 5% till knappt 7% 2030.

Allt mer av vården kommer i framtiden utföras utanför sjukhusen inte sällan i patientens hem, vilket exempelvis Göran Stiernstedt påtalar i sin utredning Effektiv vård (SOU 2016:2). Vi behöver därför bli bättre på att knyta samman de samlade insatserna från regionens hälso- och sjukvård med kommunernas sjukvård och socialtjänst.

Redan idag ställs krav på en god samverkan mellan region och kommun, en samverkan som fungerar olika bra i olika delar i regionen.

För att kunna ge våra invånare en god vård, och förhindra att de faller mellan stolarna när de går från regional omsorg till kommunal behöver samverkan få större tyngd än vad den har idag. Förmågan till samverkan och samarbete mellan region-kommun kommer vara avgörande både för resultatet för den enskilde patienten/invånaren men också för hur effektivt samhällets resurser används.

Idag finns det politiska samrådsorganet (SRO) på övergripande nivå mellan region och VästKoms styrelse för att hantera samverkans- och ansvarsfrågor men det behövs en bredare förankring med tydlig koppling till sjukhusstyrelserna, primärvården och kommunerna.

Ett sätt att lyfta, tydliggöra och komma fram till hur vi gemensamt ska agera i frågor som rör hälso- och sjukvården är att införa en beredning för en Sammanhållen Hälso- och sjukvård, likt den beredning som idag finns för hållbar utveckling (BHU). BHU är ett politiskt samverkansorgan för Västra Götalands Regionen och länets kommuner i frågor kring hållbar utveckling. Beredningen har inte någon självständig beslutanderätt utan dess uppgift är att diskutera frågor där det finns gemensamma beröringspunkter och där det är klokt att region och kommuner samråder.

Att inrätta en beredning för en Sammanhållen hälso- och sjukvård skulle ge dessa frågor den tyngd de behöver, stärka samverkan mellan region och kommunerna och framförallt ge mandat för huvudmännen att i högre grad ta ett större gemensamt ansvar för den hälso- och sjukvård och omsorg som i allt större utsträckning behöver ske gränsöverskridande.

I enlighet med motionens intentioner yrkar vi

Att stämman ger Moderaterna i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige i uppdrag att arbeta för inrättandet av en Beredning för en Sammanhållen Hälso- och sjukvård.

 

Marith Hesse                                                                         Linn Brandström

Partille                                                                                    Töreboda