Bifallen Motion, av KF i Partille

För ett och ett halvt år sedan skrev jag en motion med intentionen Mer rörelse i skolan. Denna motion har nu bidragit till att en enig utbildningsnämnd tagit fram och fastställt en ”Partillemodell” i form av en Uppdragshandling för det hälsofrämjande arbetet för barn och unga i Partilles förskolor och skolor. Detta är glädjande och ett steg i rätt riktning.                                    Partille är en kommun i framkant när det gäller fokus på ungas hälsa. Ett par exempel på detta är att man tidigt var med i EU-projekten Idefics och IFamily för att studera och främja rörelse och goda matvanor. Vilket min son och man var deltagare i. Kommunen ar även satsat på att utbilda pedagoger i ”Röris”, som är ett Friskis och Svetttis program för att stimulera till mer rörelse i klassrummet, på idrotten eller på fritids. Dessutom har man satsat på säkra skolvägar så att alla barn ska kunna gå eller cykla till skolan. Mycket görs med andra ord för att främja barn och ungas hälsa.

Uppdragshandlingen och dess målsättning att skapa miljö som främjar barn och ungas välbefinnande genom att förbättra barnens kost- och motionsvanor samt införa metoder som lindrar psykosocial stress i befintliga verksamheter inom utbildningsförvaltningen men också i samverkan med andra förvaltningar i kommunen, ligger helt i linje med min motions intentioner. Det kommer bli spännande att framgent, från sidan, följa den uppföljning som utbildningsnämnden kommer att göra en gång per läsår, med förhoppningen att det även i verkligheten leder till mer rörelse i förskolan/skolan.