Insändare i GP

Säg JA till hjälp via nätet

Hjälp via nätet kan minska den psykiska ohälsan bland barn och unga, skriver Marit Hesse och Annika Tännström (M).
Enligt forskning vid Karolinska Institutet har andelen unga med psykiska problem som oro, ångest eller sömnproblem nästan trefaldigats sedan 90-talets början. Bland 16 – 24 åringarna handlar det om 20 procent. Och än mer allvarligt är att dödligheten bland unga mellan 15 – 29 år har upphört att minska sedan mitten av 90-talet.

Vi moderater känner stor oro inför att den psykiska ohälsan växer, framförallt bland ungdomar och unga vuxna. Det måste bli ett slut på de tomma ord från den rödgröna regionledningen, som kommit att ersätta angelägna satsningar för att minska den psykiska ohälsan.

Under mer än tio år har vi drivit frågan om att erbjuda barn och unga som mår psykiskt dåligt en röd matta genom vården bland annat med satsningar på mobila team och ett förstärkt samarbete med elevhälsan och kommunerna. Resurser måste finnas där eleverna finns, och när mobbningen flyttas från klassrummet till nätet behöver vården finnas tillgänglig där, även efter skoldagens slut.

I en motion till regionfullmäktige har vi därför föreslagit att man tittar närmare på att införa kognitiv beteendeterapi (KBT) på internet för unga. För ungdomarna är det redan naturligt att använda sig av nätet varför denna möjlighet bör breddas och göras tillgänglig för fler.

Trots att alla partier i retoriken är överens om att det krävs ökade insatser för att minska den psykiska ohälsan, visar det sig att regionledningen bestående av (S), (MP) och (V) inte är speciellt mottagliga för idéer och förslag. Inför att Regionstyrelsen ska fatta beslut i frågan är svaret minst sagt njuggt. Trots att remissinstanserna uttryckt stöd för idén och menar att behovet finns, vill den rödgröna regionledningen, som vanligt, inte göra något. När ska de rödgröna förstå att tomma ord och uteblivna satsningar inte kommer att förbättra den psykiska ohälsan bland unga?

Marith Hesse (M)

ersättare i Regionstyrelsen

Annika Tännström (M)

oppositionsråd

Lämna ett svar