Mer tid för patienten

Har idag varit på ett seminarium på ämnet “mer tid för patienten” något som verkar ligga rätt i tiden. Medverkade gjorde Göran Stiernstedt, nationell samordnare för ökat resursutnyttjande i hälso- och sjukvården, Jesper Olsson- Myndigheten för Vårdanalys och medförfattare till rapporten Ur led är tiden och Barbro Fridén Sjukhus chef SU. I paneldebatten medverkade även politiker och fackliga representanter.

Mycket intressant och ganska självklara saker sades men ofta svåra att göra och genomföra i praktiken. Låt oss börja med Vårdanalys rapport Ur led är tiden som belyser 4 utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens. Många läkare och få besök och ändå saknas tid för patienterna, hur blev det så och vad kan vi göra för att vända den utvecklingen?

På 1960-talet fanns ca 7000 läkare i Sverige att jämföra med 33400 läkare 2010. Från 1 läkare per 1060 invånare har vi gått till 1 läkare på 277 invånare. Dock finns brister inom vissa specialiteter där Sverige ligger under OECD snitt vad det gäller specialister i allmänmedicin. Efter Mexico har Sverige det lägsta antalet läkarbesök, 3 stycken per invånare . Nu är just det en statistik man kan fundera över hur viktigt den verkligen är, då antalet besök egentligen kunde varit lägre Men kvalitén kunde vara högre. Tex om en multisjuk, äldre fick ett riktigt kvalitativt läkarbesök istället för att behöva gå på 5 st så skulle ju antalet besök hos läkare i praktiken Minska Men Kvalitén öka. Kanske självklart Men något jag vill tydliggöra.

Hur som haver, de 4 utvecklingsområdena då: Prioritera mellan administrativa krav, förbättra IT-stöden. Utveckla arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper och optimera bemanningen utifrån patienternas behov. Utvecklingen har gått mot högre krav på dokumentation och redovisning både från nationell och regionalnivå. Oftast uppfattas det som att det tar tid i från patienten. Begreppet administration är dock en ganska luddig definition där det är svårt att veta vad som avses….Registreringar i register, it-system som krånglar, administration som faktiskt är kopplad till själva patienten mm Här behöver man även titta på Vad som skulle kunna göras av en annan profession än läkarna. Att förbättra IT-stödet är ett måste då dagens system leder till stress och frustration. Ibland tror jag inte att invånarna är medvetna om hur dåliga system är och att dom inte kan kommunicera med varandra, något som borde vara självklart. Sverige har alltid legat långt framme då det gäller att använda sig av ny teknik Men nu har framtiden sprungit ikapp oss och graden av funktionalitet i våra system har dalat i förhållande till andra länder. Det kommer behövas stora nationella investeringar inom området! Mycket tyder idag på att läkaren kompetens inte tillvaratas fullt ut utan man lägger tid på att göra uppgifter någon annan hade kunnat göra med bibehållen kvalitet. Här finns nog mycket att göra Men det gäller att ha med sig professionerna i detta och ett starkt ledarskap!  Det gäller även att bryta de myter som finns om lagar, förordningar som förhindrar omfördelning (tex delegation).Likaså när det kommer till att optimera bemanningen utifrån patienternas behov. Det kanske är dags att inse att lördag, söndag inte är jour tid iallafall inte under dagtid! Samplanering mellan läkare och annan personal när det gäller schemaläggning blir allt viktigare! Då läkaren inom hälso- och sjukvården är den dyraste resursen ca 2,5 gånger övrig personal Måste vi säkerställa att han/hon används på rätt sätt!

 

Göran Stiernstedt tydliggjorde det jag skrev tidigare i texten så här: 10 % fler besök till 2 % högre kostnad är inte nödvändigtvis effektivt resursutnyttjande- 10 % färre besök till samma kostnad kan vara effektivare resursutnyttjande!! Något att reflektera över. Likaså att det idag inte finns ett enda ersättningssystem i Sverige som premierar kontinuitet, trots att många, framförallt politiker, pratar om hur viktigt det är.

Barbro Fridén SU, redogjorde för ett projekt man gjort där man bett ca 350 läkare att under 2 dagar notera var 10 minut vad deras tid gick åt till. Resultatet var lite förvånande då 78% av tiden faktiskt lades på patienten, ca 56% var läkarbesöket,17% patientrelaterad administration. 22% var annat där ficka, administration, utbildning,forskning etc ingick. Det man kom fram till är nog att man skulle behöva arbeta lite med att få ner den patientrelaterad administrationen. Därutöver visade hon en uppmålad bild över alla de IT-system som SU använder och det var sanslöst många…………..

Paneldebatten var sådär……Men det viktigaste som jag håller med i (och sagt i flera sammanhang) är att politiken och tjänstemanna ledningen Måste ge medarbetarna möjlighet att få arbeta och ha förtroende för att man faktiskt kan och vet vad som är bra för patient och verksamhet! Jag säger vad jag många gånger sagt tidigare En politiker är en representant av och för folket OCH inte profession! Låt oss ha tilltro till de som kan sina yrken! Låt bli att peta för mycket i alla verksamheter. Sedan Alliansens tillträdde har det blivit mycket mer fokus på kvalitet och uppföljning vilket är Jättebra Men verksamheterna måste också få tid till att anpassa sig till det nya Och framförallt till att ta hand om patienten! Ha tilltro och tillit!

Under seminariet nämndes också primärvården. Att den utbyggnad av denna som man talat om i så många år aldrig blivit verklighet! När jag kom in i politiken fick jag höra att ambitionen var att 80% av alla besök inom sjukvården ska göras i Primärvården. Något jag tyckte lät helt rätt och ganska häftigt att man hade en sådan ambition. Sedan gick det ett par år Och flera personer talade om för mig att den ambitionen har man haft i 30 år…….. Tråkigt men sant……jag kommer dock inte ge mig för jag är helt övertygad om att det går att styra ut mycket av sjukhus vården ut till primärvården och att patienterna hade mått bättre av detta MEN då gäller det att det finns modiga politiker som vågar satsa Ordentligt på att primärvården på Riktigt ska vara Första Linjens vård!!

Lämna ett svar