Ännu en motion till RF

Vid dagens möte med regionfullmäktige la jag och Lisbeth en motion angående vårdkoordinatorer för patienter med psykisk ohälsa

Motion till Regionfullmäktige

Vårdkoordinator för patienter med psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är idag ett folkhälsoproblem och en vanlig orsak till att arbetsföra

personer står utanför arbetsmarknaden. 2012 gjordes en nationell

folkhälsoenkät där 20 procent av kvinnorna och 14procent av männen uppgav

att de upplevde ett nedsatt psykiskt välbefinnande. I åldrarna mellan 16‐29 år

var siffran för kvinnor 28 procent och 16 procent för männen.

Den psykiska ohälsan beräknas kosta samhället över 70 miljarder om året i

förlorade arbetsinsatser och utgifter för vård och omsorg. Därtill kommer det

lidande, som inte går att värdera, som det innebär för individen och anhöriga.

Idag finns nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom som

vänder sig till primärvården då huvuddelen av de patienter som drabbas av

depression, ångest eller oro oftast söker sin behandling där.

2013 publicerade SBU, statens beredning för medicinsk utvärdering, en

utvärdering där resultat från studier i USA och England visar att uppföljande

vård via specialutbildade vårdsamordnare, care manager, gav positiva effekter

vad gäller både depressionsförloppet och livskvalitet för patienter med

depression i primärvården. SBU fastställer i rapporten att det är effektivt att

förstärka organisationen med en yrkesperson t.ex. sjuksköterska som ansvarar

för utökad patientkontakt i kombination med utbildning och återkoppling.

SBU bedömer även att strategier med vårdkoordinator bör testas i Sverige.

Som vårdkoordinatorn är man något av ”spindeln i nätet” och har tät kontakt

med patienten, följer patientens symtom, ger information och engagerar

patienten i sin behandling. Utöver det kan koordinatorn ge stöd till läkaren

genom att vara en länk till patienten. Det kan t.ex. handla om att ordna med

återbesök, följa upp medicinering, remittering, kontakta patienter som avbrutit

sin behandling, stödja återgång i arbete mm

För att optimera primärvårdens behandlingsinsatser vad gäller psykisk ohälsa så

att rätt vård ges på rätt nivå och vid rätt tid bör ett långsiktigt projekt med

vårdkoordinatorer på primärvårdsnivå införas i Västra Götalandsregionen.

Detta skulle öka kontinuiteten och stärka vårdkedjan i primärvården.

Alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen bör ges möjlighet att delta, en

särskild ersättning för detta bör utgå och forskning bör kopplas till vårdkoordinatorfunktionen

för att ge en adekvat uppföljning.

Vi föreslår att regionfullmäktige beslutar;

Att starta ett projekt med Vårdkoordinator för patienter med psykisk ohälsa

inom primärvården i enlighet med motionens intentioner

Vänersborg 15 april 2014

Marith Hesse (M) Lisbeth Sundén Andersson (M)

Lämna ett svar