Motion till RF 11 februari

2012 var jag i Almedalen för första gången. En av dagarna var Cancerdagen och då hölls en massa olika seminarium på detta tema.

Då fick jag höra talas om att man skulle starta ett Diagnostiskt Centrum i Kristianstad. Nu har projektet pågått mer än ett år och förlängts. Då det har påvisat goda resultat för patienten har man i Skåne bestämt att öppna ett liknande på sitt Universitetssjukhus. Vilket ledde till att jag nu tyckte att det var dags att motionera i ämnet. Nedan finner ni denna motion.

 

Motion till regionfullmäktige
Angående inrättande av diagnostiskt centrum
Cancer som inte upptäcks i tid medför onödigt lidande för patienter och är kostsam för samhället. Att i
större omfattning kunna upptäcka cancer tidigare är därmed en viktig utmaning för svensk hälso- och
sjukvård.
I oktober 2012 startade projektet Diagnostiskt Centrum (DC) i Kristianstad. Satsningen är unik och den
första av sitt slag i Sverige. Tanken med DC är att erbjuda utredning med kortast möjliga väntetider efter
remiss från primärvården för vuxna patienter med misstanke om sjukdom men där symptom inte kan
härledas till särskilt organ eller kroppsdel.
En viktig inspirationskälla är Diagnostiskt Centrum i Silkesborg, Danmark. Efter så lite som en vecka har
hälften av patienterna fått sin diagnos och efter fyra veckor är över 90 procent diagnostiserade. Hos
omkring 15 procent av patienterna diagnostiseras cancer och dessa patienter går vidare till ytterligare
utredningar och behandling. Bland övriga hittas ofta exempelvis reumatiska- och immunologiska
sjukdomar samt mag-tarmsjukdomar. Dessa sjukdomar är också viktiga att upptäcka. En del patienter
visar sig trots oroväckande symptom vara fysiskt friska men ändock i behov av annan behandling,
såsom till exempel Kognitiv beteendeterapi (KBT). Betydande likheter finns mellan DC i Silkesborg och i
Kristianstad, men också skillnader såsom kring vilka typer av blodprover som tas.
Diffusa symptom som ska uppmärksammas på vårdcentralen och som därefter kan komma att bli
föremål för remiss till DC kan vara flera. Bland annat kan nämnas nytillkommen uttalad oförklarlig
trötthet, ofrivillig viktnedgång under kort tid, oklar långdragen feber, oförklarliga smärtor eller
patologiska värden utan förklaring gällande; sänka, lever- eller kalkvärde eller oförklarlig blodbrist.
Tillgänglig statistik från DC i Kristianstad uppvisar likheter med den danska motsvarigheten. Av de som
tagits emot har omkring 20 procent fått en cancerdiagnos medan omkring 70 procent har
diagnostiserats med andra sjukdomar. Övriga har kunnat förklaras friska från fysisk sjukdom. Projektet i
Kristianstad utvärderas i samarbete med Centrum för Primärvårdsforskning, Lunds universitet och
Regionalt cancercentrum syd. Enligt uppgifter finns också planer på att öppna ytterligare ett DC på
Skånes universitetssjukhus.
Vi vill att möjligheterna för människor i Västra Götaland att vid behov få tillgång till denna form av
utredningar ska genomlysas. Ett DC i Västra Götaland skulle kunna tjäna det ändamålet väl och
remisserna skulle kunna komma från så väl från primärvården som från andra delar av hälso- och
sjukvården. Det är inte rimligt att patienter ska behöva vänta ibland månadsvis för att få sin diagnos,
oaktat om det gäller cancer eller andra sjukdomar.
Med anledning av vad som ovan anförts föreslås regionfullmäktige ge regionstyrelsen i uppdrag
att inrätta ett diagnostiskt center i enlighet med motionens intentioner.
Vänersborg den 11 februari 2014.
Marith Hesse (M) Annika Tännström (M)

Lämna ett svar