Motion angående Hälsopris i Partille Kommun

Idag fick jag bifall (I KS) på min motion angående inrättandet av ett hälsopris i Partille.
Enligt förslaget till KF bör storleken på priset vara 15 000 kronor och delas ut vid Kommunfullmäktiges sammanträde i Mars, med start 2014 ( enligt motionens intentioner).
Nu håller jag tummarna för att min motion även får bifall vid Kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Motion angående instiftande av ett årligt hälsopris i Partille Kommun

Partille kommun delar ut en rad olika priser och utmärkelser. Bland dessa märks bland annat kvalitetspris som går till årets elevgrupp, årets verksamhets- utvecklare och årets rektorsgrupp, kultur och idrottspriser. Dessa priser är viktiga då de lyfter fram och uppmuntrar olika insatser inom respektive område. Något motsvarande pris saknas dock inom hälsoområdet.

Ett årligen utdelat hälsopris hade uppmuntrat till nyskapande och inspirerande åtgärder som på ett positivt sätt påverkar hälsan i vår kommun.
Genom att uppmärksamma goda hälsofrämjande exempel inom kommunen kan fler inspireras till att anstränga sig mer för att förbättra hälsoläget hos sig själv och andra. Hälsopriset bör kunna gå till en eller delas av flera personer eller aktörer som utmärker sig inom det hälsofrämjande arbetet. Priset bör kunna tillfalla såväl kommunens egen personal och verksamheter som externa personer och aktörer. Pristagare bör utses av kommunens folkhälsoråd och priset bör delas vid kommunfullmäktiges sammanträde.
En prissumma i paritet med övriga priser som delas ut i Partille kommun bör ingå då det ökar den prestige som ett dylikt pris för med sig.

Med anledning av vad som ovan anförts föreslås kommunfullmäktige besluta

Att Partille Kommun inrättar ett årligen utdelat hälsopris i enlighet med
motionens intentioner

Partille 18 juni 2013

Marith Hesse (M)
Ledamot i kommunfullmäktige

Lämna ett svar