Bifall på motion angående Hälsocheck

Vid tisdagens (22/10) Regionfullmäktige fick Gunilla Levén och jag bifall på vår motion ang inrättandet av en hälsocheck till regionens anställda. Nedan finner du motionen, som också går att finna (ihop med fler motioner) under fliken “Min Politik”.

Motion till regionfullmäktige
Hälsocheck till regionens anställda
Västra Götalandsregionens medarbetare är grunden för en framgångsrik region. Det
är därför viktigt att medarbetarna känner välbefinnande och trivsel i arbetet. Lika
viktigt är det att Västra Götalandsregionen arbetar för att bli en mer attraktiv
arbetsgivare. Det är en viktig faktor för att både behålla den duktiga personal som
redan finns anställd i Västra Götalandsregion såväl som för att kunna rekrytera
personal i den utsträckning som det finns behov av nu och i framtiden. Som
arbetsgivare kan Västra Götalandsregionen ge utrymme och incitament för
medarbetarna att bättre trivas på sin arbetsplats, må bättre och känna större
arbetsglädje.
Det erbjuds redan idag friskvårdsbidrag till medarbetarna. Men det ser olika ut på
olika håll i regionens verksamheter avseende hur friskvårdsbidraget utformats. I detta
spelar bland annat Skatteverkets regler in. Dessvärre medför nuvarande ordning att
valet av hälsofrämjande aktiviteter begränsas.
Ett bättre helhetsgrepp behöver kopplas över de hälsofrämjande insatserna för
personalen och som ett led i detta bör en hälsocheck för medarbetarna införas.
Denna ska kunna användas för fysisk träning, såväl som exempelvis kostrådgivning
eller kurser för nikotinavvänjning. Hälsochecken är därmed ett sätt att få fler
medarbetare att ta ett större ansvar för sin egen hälsa och det är viktigt av flera skäl.
Genom att uppmuntra all personal till egna aktiviteter i hälsofrämjande och
välmående syfte bidrar det till ett större välbefinnande och därmed också till
potentiellt högre kvalitet i det dagliga arbetet.
Administrationen för hälsochecken bör bedömt inte vara en fråga för respektive
förvaltning utan istället hanteras centralt. Detta för att garantera att den kommer alla
medarbetare till gagn. Hälsocheckens belopp och omfattning bör också befinna sig i
paritet med jämförbara lösningar inom den privata sektorn eller vid eventuella
befintliga lösningar i landsting eller regioner. I samband med den kommande
utformningen av hälsochecken bör hänsyn också tas till hur icke tillsvidaranställd
personal också ska ges goda möjligheter till friskvård och hälsofrämjande insatser.
Regionen kan genom att erbjuda en hälsocheck för anställd personal också
förebygga sjukfrånvaro. Enbart en hälsocheck löser inte sjukskrivningsproblematiken
men den kan i kombination med andra främjande åtgärder och
rehabiliteringsåtgärder ge personalen möjlighet att må bättre, trivas bättre och känna
större arbetsglädje.
För att stimulera fler medarbetare att ta del av hälsofrämjande aktiviteter vill vi att
införandet av en hälsocheck utreds och därefter implementeras.
Med anledning av vad som ovan anförts föreslås regionfullmäktige besluta
att Västra Götalandsregionen utreder möjligheterna för ett införande av en
hälsocheck i enlighet med motionens intentioner.
Vänersborg den 27 november 2012
Gunilla Levén (M) Marith Hesse (M)

Lämna ett svar