Motion ang hjänskade införande av hjärnskadekoordinator och inrättande av regionalt kompetenscentrum

Vid dagens regionfullmäktige la jag nedanstående motion.
Motion till regionfullmäktige
Motion angående införande av hjärnskadekoordinator och
inrättande av regionalt kompetenscentrum
Många patienter med hjärnskador och deras anhöriga upplever att det saknas samordning
kring behandling, rehabilitering samt därtill tillkommande kontakter med exempelvis
myndigheter. Patienter med hjärnskador kan ofta vara beroende av en lång eller inte sällan
livslång rehabilitering i olika grad, detta oavsett om skadan är lättare eller svårare.
Genom en enkätundersökning som Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft har gjort ges en dyster bild
av i vilken utsträckning personer med förvärvade hjärnskador har integrerats i samhället och i
vilken omfattning de har insatser också från utanför hälso- och sjukvården. Sysselsättningen är
låg, över 50 procent saknar arbete/sysselsättning, trots Arbetsförmedlingens förstärkta resurser
och rätten till daglig sysselsättning för personkrets 2 enligt LSS. Omkring 30 procent har
assistans och 17 procent har hemtjänst. Hela 37 procent anger att de själva eller deras
närstående inte får det stöd som de anser sig behöva.
Det finns regioner och landsting som mot den här bakgrunden infört en
hjärnskadekoordinatorfunktion. Så har dock ännu inte skett i Västra Götalandsregionen trots
att behovet av sådan lyfts från så väl handikappsorganisationer och även andra såsom
Ledningsgrupp för Samverkan (LGS) mellan Göteborg, Partille, Härryda, Mölndal, Öckerö och
Västra Götalandsregionen.
Där den finns riktar sig hjärnskadekoordinatorfunktionen vanligtvis till personer som drabbats
av förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Med förvärvad hjärnskada avses traumatiska skador
såsom exempelvis trafikolyckor, misshandel, syrebristskador, infektioner eller tumörer.
Hjärnskadekoordinatorns exakta uppdrag skiljer sig något från landsting till landsting men går
i huvudsak ut på att ha kännedom om vilka vård- och rehabiliteringsresurser som finns i
tillgängliga och förmedla det i form av individuellt stöd till patienten och närstående. Det kan
till exempel handla om att ge hänvisning till myndigheter, vårdgivare och andra aktörer, ge
information och rådgivning och tillhandahålla aktiv vägledning.
Avsaknad av en väl fungerande samordning för hjärnskadade patienter riskerar däremot att
försämra livskvalitén och i sådana fall där det kunde vara aktuellt försvåra återgång i arbete,
med den påverkan på hälsoutvecklingen i samhället som det i sin tur för med sig. Västra
Götalandsregionen bör därför likt andra stora landsting och regioner mer aktivt än i dag
arbeta för att förbättra samordningen för dessa patienter.
Viktigt är också att allmänt öka kompetensen inom hjärnskadeområdet. Behovet av regionala
kunskapscentra för att upprätthålla och utveckla kompetens, är något som lyfts upp från flera
håll. Västra Götalandsregionen behöver se över behov av och möjligheter till att själva eller
tillsammans med andra regioner och landsting upprätta ett sådant kompetenscentrum.
Vid ett införande av en hjärnskadekoordinatorfunktion i Västra Götalandsregionen bör så
initialt ske i projektform. Nogsam utvärdering och uppföljning under och efter projektet är
viktigt. Efter avslutad projekttid kan ställning tas till breddning och utveckling av verksamheten
samt om projektet ska permanentas eller fortgå i projektform ytterligare en tidsperiod.
Med anledning av vad som ovan anförts föreslås regionfullmäktige besluta

att
Regionstyrelsen ges i uppdrag att initiera införandet av ett två-års projekt med en
hjärnskadekoordinatorsfunktion i enlighet med motionens intentioner.
att
Regionstyrelsen ges i uppdrag att se över möjligheter för samt därefter inrätta ett
regionalt kompetenscentrum i enlighet med motionens intentioner.

Lämna ett svar